Administratorem danych osobowych jest Business Consulting Iwona Szybka z siedzibą w Warszawie przy Ul. Wyspiańskiego 4/5 (dalej zwane BC). BC jest podmiotem w pełni respektującym zasady dotyczące ochrony danych osobowych przewidziane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Kandydat uczestniczący w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez BC korzysta z pełni praw gwarantowanych wskazanymi wyżej przepisami, tj. z prawa do wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawienia, modyfikacji, a także usunięcia z bazy danych BC lub sprzeciwu wobec przetwarzania na każde żądanie kandydata.

BC zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność gromadzonych danych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych (m.in. szyfrowanie danych przy użyciu protokołu zabezpieczającego SSL 128bit, protokół https). BC wdrożyła także i stosuje dokumenty wewnętrzne regulujące zasady bezpieczeństwa i ochrony danych tj. Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie powyżej wskazane procedury i zabezpieczenia techniczne zapewniają, pełne bezpieczeństwo i integralność gromadzonych i przetwarzanych danych.

  • BC informuje kandydatów, iż wszelkie przesyłane przez nich materiały i dane przekazywane są dobrowolnie i wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby realizowanych obecnie i w przyszłości projektów rekrutacyjnych. Dane przekazywane BC nie podlegają profilowaniu.
  • BC informuje, iż co do zasady nie zbiera i nie przetwarza tzw. szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych, o których mowa w art. 9 RODO o ochronie danych osobowych, a ujawniających: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W związku z powyższym BC zwraca się do kandydatów z prośbą o nie przesyłanie wskazanych danych, w jakiejkolwiek formie (również w przesyłanych aplikacjach / życiorysach, listach motywacyjnych, korespondencji i innych dokumentach). W przypadku, gdyby dla celów konkretnej rekrutacji niektóre ze wskazanych wyżej danych były niezbędne, BC zwróci się do kandydata z wnioskiem o ich przekazanie oraz o wyrażenie – w formie pisemnej – odrębnej zgody  na przetwarzanie przedmiotowych danych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

BC przetwarza dane osobowe klientów oraz kandydatów do pracy w ich przedsiębiorstwach w celu realizacji procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów jest podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz dążenie do jej wykonania (artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz jest prawnie uzasadniony interes BC (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO), zaś w przypadku kandydatów do pracy – prawnie uzasadniony interes BC (artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe klientów i ich pracowników oraz dane osobowe przekazane przez kandydatów w ramach procesu rekrutacji (zawarte w formularzu strony oraz CV).

Odbiorcą danych osobowych są konsultanci BC zmierzający do zawarcia i realizujący umowy z klientami, oraz prowadzący procesy rekrutacyjne w celu ich wykonania. Dodatkowo w przypadku danych osobowych kandydatów, odbiorcą danych są również klienci BC, przy czym każdorazowo przed przekazaniem BC uzyska zgodę na przekazanie danych kandydata klientowi.

Dane osobowe klientów będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz 3 lat od jego zakończenia, zaś  dane kandydatów będą przechowywane do czasu wycofania przez nich zgody na ich przetwarzanie lub do upływu 3 lat od ich przesłania.

Osoby, których dane przetwarza BC posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.

Osobom tym przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie przez BC danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

 

COOKIES

  • W związku z prowadzeniem i udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Business Consulting (saearch & selection) tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do szczegółowych zasad ochrony danych w BC, prosimy o kierowanie zapytań do Koordynatora ds. Ochrony danych osobowych na adres mailowy: rekrutacja@businessconsulting.com.pl i tel.: + 48 22 115 17 68.

Adres pocztowy: Business Consulting Iwona Szybka z siedzibą w Warszawie przy Ul. Wyspiańskiego 4/5